Nytt stöd för hållbar upphandling av fisk och skaldjur

Åtta av tio beredda fiskprodukter som upphandlades år 2017 uppfyllde något av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier. Nu finns nya hållbarhetskriterier för fisk och skaldjur som bidrar till att minska fiskets och beredningsindustrins miljö- och klimatavtryck. Nytt är bland annat möjligheten att ställa kontraktsvillkor om att fisken ska komma från hållbara bestånd.

År 2017 köpte offentlig sektor livsmedel för 9,7 miljarder kronor. Knappt en tiondel av det som köptes var produkter av fisk och skaldjursråvara. De absolut vanligaste arterna som offentlig sektor köpte var sej, lax och torsk. Det gäller oavsett om man ser till volym eller värde. 78 procent av de beredda fiskprodukterna som köptes uppfyllde minst ett av upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier.

Fisklistan tas bort

Vi har under 2018 och 2019 reviderat hållbarhetskriterierna för fisk och skaldjur. Ambitionen har varit att göra stödet mer transparent och effektivt.

– Fisk och skaldjur är ett komplext område. Det är därför viktigt att prioritera och se över behovet av vilka produkter som köps in och vilka arter som är populära att servera, säger Helena Robling, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Tidigare tog vi, tillsammans med en referensgrupp bestående av representanter ifrån offentlig sektor, fiskbranschen, NGO:er och märkningsorganisationer, årligen fram den så kallade Fisklistan. Listan som använts vid upphandling av fisk och skaldjur visade sig under arbetets gång inte fylla sitt syfte. Den är dessutom alltför resurskrävande att hålla uppdaterad. De nya hållbarhetskriterierna innehåller därför ingen fisklista.

Nya möjligheter att göra hållbara val

Upphandlande myndigheter kan i framtiden ställa särskilda kontraktsvillkor som innebär att all fisk som levereras ska komma ifrån hållbara bestånd. De kan då använda sig av underlag som tas fram av internationella expertorgan med stora utredningsresurser för fisk och skaldjur.

– Det finns flera typer av underlag och därför är det viktigt att göra ett medvetet val. Vi uppmuntrar upphandlande myndigheter att välja ett underlag som innehåller bedömningar för de arter som vanligen köps av den egna organisationen, säger Helena Robling.

Andra nyheter för hållbar upphandling av fisk och skaldjur

Förutom särskilda kontraktsvillkor på bas och avancerad nivå, som även innefattar ett informationskrav för ökad spårbarhet på beredningar och konserver som gäller för hela avtalet, finns tekniska specifikationer för hållbart fiske och vattenbruk. Det finns även kriterier för EU-ekologiskt vattenbruk.

Nytt är också ett avancerat krav för minskad klimat- och miljöpåverkan från fiskefartyg och produktionsanläggningar.

– Fisket och beredningsindustrin påverkar det totala klimatavtrycket på slutprodukten. Det finns åtgärder som kan minska detta och vi tycker det är viktigt att det synliggörs, avslutar Helena Robling.

Alla hållbarhetskriterier med definitioner finns i kriteriebiblioteket hos Upphandlingsmyndigheten.

Alla nya hållbarhetskriterier för fisk och skaldjur finns tillgängliga att välja i Dabas, förutom särskilda kontraktsvillkor. Anledningen är att dessa saknar specifik artikelkoppling. Villkoren gäller för all fisk och skaldjur som levereras under avtalet. Upphandlingsmyndigheten rekommenderar att det upprättas en plan för uppföljning av kontraktsvillkoret i samband med att avtalet tecknas.