Vänta inte till nästa val, uppmuntra våra folkvalda att leverera på folkhälsoambitioner

Vänta inte till nästa val, uppmuntra våra folkvalda att leverera på folkhälsoambitioner

Idag riskerar en av fyra svenskar att bli sjuka eller dö i förtid på grund av sina matvanor. Ändå fick folkhälsofrågorna tyvärr nästan obefintligt utrymme i förra årets valdebatt, något som förvånade oss i ideella föreningen Frisk Mat.

I en enkätundersökning som vi genomförde under valrörelsen var samtliga riksdagspartier eniga i frågan om att det borde läggas mer skattepengar på preventiva folkhälsoinsatser. Nu när Sverige har en ny regering uppmuntrar vi väljarna att tagga sina lokala politiker i sociala medier under #taggaenpolitiker för att påminna dem om deras partilinje före valet.

80-85% av hälso-och sjukvårdens resurser går idag till behandling av kroniska sjukdomar, varav 90% skulle kunna förbättras eller förebyggas helt med hjälp av sunda livsstilsval. Maten kan alltså vara en viktig nyckel till en bättre folkhälsa. Trots det går endast 3 procent av sjukvårdsbudgeten till preventivt arbete. Det här behöver ändras anser vi på Frisk Mat och vill därför påminna politikerna om att de sitter på makten att omfördela resurserna.

Sjukvården har även seglat upp som den viktigaste politiska frågan bland väljarna, enligt en färsk undersökning från Novus (6 dec, 2022). Det kan vi inte annat än tolka som att folket vill se en förändring. Eftersom det glädjande nog rådde en bred politisk enighet över partigränserna i Frisk Mats partiundersökning före valet hoppas vi att preventionssatsningar inom flera samhällssektorer kan ligga runt knuten. På sikt kan det garantera att vården bibehåller den höga kvalitet vi är vana vid i Sverige. Det finns inte tid att vänta längre.

Alla riksdagspartier nämnde dessutom genomförande av nya nationella strategier, riktlinjer eller olika informationskampanjer på något sätt. 

Moderaterna ville bland annat ta fram en nationell hälsofrämjande strategi med tydliga mål, prioriteringar och specifika satsningar. Liberalerna ville också se en nationell strategi för hälsa men även förbättra skol- och elevhälsan gällande matvanor samt öka tillgången på dietister i kommuner och regioner. Att Folkhälsomyndighetens uppdrag om att samordna det folkhälsopolitiska arbete ska följas upp förespråkades av Sverigedemokraterna. Kristdemokraterna var inne på att arbeta med olika informationsinsatser. Något som även plockades upp av oppositionen där Vänsterpartiet mer konkret föreslog bland annat en nationell folkhälsokampanj mot fetma. 

Socialdemokraterna vill ge Livsmedelsverket i uppdrag att se över hur man kan sänka socker och salthalten i livsmedel. Centerpartiet menar att Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor behöver intensifieras. Från Miljöpartiets håll föreslås en folkhälsolag för att tydliggöra ansvaret för att arbeta hälsofrämjande på olika nivåer, samt mer preventiva satsningar på kommunal, regional och statlig nivå. 

Vi konstaterar att det krävs rejäla krafttag från oss alla – och vi hoppas att den nya regeringen kommer ihåg de bra förslag på preventiva insatser för folkhälsan de gav i enkätsvaren. Om kunskapen i samhället kring hälsosam mat ökar kan många folksjukdomar förebyggas. Vi vill därför uppmuntra landets väljare att tagga sina folkvalda till att ta på sig ledartröjan och agera i frågan nu. Tillsammans för folkhälsan, hjälp oss #taggaenpolitiker.  

-------

Om uppropet #taggaenpolitiker:

Med hashtaggen #taggaenpolitiker vill den ideella föreningen Frisk Mat ta hjälp av invånarna i alla Sveriges län att uppmana deras nyvalda regionstyre att agera för att vända det akuta läget för folkhälsan. Med hjälp av poplåten “Vi kan inte vänta” vill föreningen lyfta att samtalen kring lösningar inte får bli enbart något som fortsatt diskuteras i slutna rum, utan att vi måste agera praktiskt och fullt ut nu. Delbart filmmaterial, texter och taggar finns på:

https://friskmat.se/inspirationsbanken/debatt/taggaenpolitiker-att-leverera-pa-sina-loeften

Några exempel på riksdagspartierna förslag på preventiva insatser för folkhälsan:

Socialdemokraterna nämner att riksdagen 2018 antog ett övergripande nationellt mål för folkhälsan och åtta målområden, varav ett är levnadsvanor. S har även givit Folkhälsomyndigheten i uppdrag att samordna arbetet på statlig nivå och bidra till samverkan av insatser på området. Moderaterna vill bland annat ta fram en nationell hälsofrämjande strategi med tydliga mål, prioriteringar och specifika satsningar. Liberalerna vill också se en nationell strategi för hälsa men även förbättra skol- och elevhälsan gällande matvanor samt öka tillgången på dietister i kommuner och regioner.

Centerpartiet menade att Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor behöver intensifieras. Från Miljöpartiets håll föreslogs en folkhälsolag för att tydliggöra ansvaret för att arbeta hälsofrämjande på olika nivåer, samt mer preventiva satsningar på kommunal, regional och statlig nivå. Vänsterpartiet ville bland annat genomföra en nationell folkhälsokampanj mot fetma. Kristdemokraterna var inne på samma linje med olika informationsinsatser. Att Folkhälsomyndighetens uppdrag om att samordna det folkhälsopolitiska arbete ska följas upp förespråkades av Sverigedemokraterna.

Om partienkäten:

En enkät innehållande tio frågor om partipolitik kopplat till folkhälsa och matvanor skickades digitalt till samtliga åtta riksdagspartier under maj 2022. På fullständiga svar på frågan som förekommer i pressmeddelandet samt övriga frågor i enkäten kan läsas på friskmat.se.

Kontaktpersoner

Kontaktperson

Anna Lindelöw Mannheimer

Initiativtagare / ordförande
Skicka e-post
Kontaktperson

Catharina Schött

Projektledare
Skicka e-post
Kontaktperson

Frida Bosma

Operativt ansvarig & PR
Skicka e-post
Kontaktperson

Lina Jiremark

redaktör
Skicka e-post

Om Frisk Mat

Vi är en ideell förening vars hjärtan klappar för att den skattefinansierade maten i skola, vård och omsorg ska användas som folkbildningsinsats och att barn och unga, sjuka och äldre i Sverige ska serveras näringsrik, god och hållbar mat med en side order av pedagogik.

Kontakt

Frisk Mat