Så jobbar vi med ett minskat matsvinn - från gård till gaffel

Som en del i HKScans hållbarhetsarbete ligger målet om ett minskat matsvinn och att jobba från ”nose to tail”. Det innebär att vi ska jobba för att ta tillvara på hela djuren som kommer in till oss, både i vår egen produktion, men även genom att hitta andra sätt att förädla, sälja vidare eller exportera. Att inte låta någon del gå till spillo minskar både vår miljö- och klimatpåverkan, stärker vår ekonomi och förbättrar livsmedelsförsörjningen. I den här artikeln kan du läsa mer om hur vi arbetar kring målet om att minska matsvinnet och lära dig mer om hur vi samarbetar från ”nose to tail” genom hela organisationen.

Inte sällan nämns begreppet ”nose to tail”, vilket är ett uttryck för att ta tillvara på alla delar av de djur som köps in för vår egen produktion och tillverkning. Att så mycket som möjligt av djuren tas tillvara är ​en viktig pusselbit som både ​minskar vår miljö- och klimatpåverkan, ​stärker vår ekonomi och förbättrar livsmedelsförsörjningen. I dagsläget tar vi tillvara på i stort sett alla delar av de djur som kommer in till oss och i första hand används råvaran för våra egna produkter. Men allt går inte att använda för våra egna produkter och för dessa delar är det också viktigt att hitta avsättning och skapa en lönsam affär.

Planering och prognostisering för att hitta en anatomisk balans

Planering är A och O. Eftersom tillgång och efterfrågan inte är konstant pågår fortlöpande ett arbete med köttbalansering, vilket omfattar vår förmåga att hantera över- och underskott. Det här arbetet syftar helt och hållet på att få en så kallad ”anatomisk balans”. Det är HKScans Supplyavdelning som ansvarar för processen, vilken innefattar hela värdekedjan från djurinköp till leverans av färdig produkt.

Genom noggrann monitorering av tillgång och efterfrågan, produktionskapacitet, frys- och kyllager bistår Supply i planeringen för när, och ibland hur, våra lager behöver omsättas för att undvika oönskade lager och i värsta fall kassationer. I de fall som råvara eller färdig produkt behöver handpåläggning, exempelvis när bäst-före-datum närmar sig, kan Supply i nära samråd med Kvalitetsavdelningen och/eller Säljorganisationen fatta beslut om hur produkterna kan användas. Återtag till egen produktion sker också och det är framförallt till värmebehandlade produkter så som köttbullar och korv.

-       Genom ett proaktivt förarbete med budget och prognoser kan vi optimera hela vår produktion och minimera risken för oönskade lager och eventuell kassation. Målet om ett minskat matsvinn och att ta tillvara på hela djuret ligger helt till grund för hur vi jobbar inom Supply. Utan balans tjänar vi heller inga pengar på vår råvara och våra produkter. Vi har i dagsläget en väldigt liten andel som går till kassation, vilket vi såklart är väldigt stolta över, säger Jessika Balazs, Director Supply Chain Management.

Ett djur – många användningsområden

I dagsläget använder vi ca en tredjedel av grisen, en dryg tiondel av nöten och ungefär 3% av lammet för vår egen charkproduktion. Utöver dem säljer vi en påtaglig andel som köttdetaljer inom Retail och Foodservice men även på export och en del går via industriflödet till andra aktörer som förädlar råvaran. De delarna av djuren som inte blir livsmedel går till exempelvis läkemedelsindustrin, eller för användning till möbelklädsel, djurfoder och biogas/biobränsle. För den här delen av vår affär ansvarar HKScans Biotech-verksamhet. I korthet kan Biotech beskrivas som den delen som tar tillvara på, säljer, exporterar och förädlar de delar av djuren som vi själva inte använder för vår egen verksamhet.

-       Under 2022 omsatte Biotech-verksamheten ca 138 000 MSEK, vilket motsvarar 67 000 ton. Biotech innehåller många olika kategorier, vilket ger oss goda möjligheter att nå många olika marknader. I dagsläget exporterar vi till ca 10 länder och har ett 30-tal kunder, berättar Carsten Boe Pedersen, Business Manager Biotech.

Den kategori som ger högst avkastning är utan tvekan läkemedelsindustrin. Kategorin i sig är inte så stor, men värdet på de delar av djuren som vi säljer och exporterar är högt. Några av de produkter som tas tillvara för just medicinskt syfte är gallsten från nöt, kindtänder från gris, samt slemhinnan i grisarnas tarmar som används för att tillverka Heparin – ett läkemedel som fungerar som en antikoagulent mot trombos och hjärtinfarkt.

En annan kategori som ökat väsentligt i värde de senaste åren är livsmedelskomponenter och -tillsatser som vi har en årlig försäljning på 20 000 ton, motsvarande ett värde på 79 miljoner SEK (57 % av Biotech-portföljen). Till den här kategorin förädlar och säljer vi bland annat ben från nöt som används till bl. a buljongtillverkning i Finland och Norge.

Spill blir till nya produkter och bränsle

I produktionen på våra anläggningar pågår ytterligare en typ av arbete för att minska svinnet. Det spill som hamnar på golvet vid styckning tas nämligen också tillvara och går vidare till biogasproduktion. Under 2019 hade man på stycksidan i snitt mellan 550-600 kg golvspill/dag. Idag är den siffran nere på 235 kg. Motsvarande siffror för charksidan var 2019 93 kg/dag och ligger i dagsläget på 46 kg/dag.

-       Den enskilt största anledningen till förbättringen är information till såväl produktionspersonal som ledning om vilka kostnader golvspillet innebär. Detta har framförallt gjorts med daglig redovisning av kostnaden på våra tavelmöten. Det blir tydligt hur mycket det kostar, och det blir lätt för personalen att ta till sig budskapet och förändra sitt arbetssätt. Utöver information och utbildning har vi även fått några tekniska lösningar på plats som minskat spillet, berättar Jonas Ekdahl, Production Manager POS.

Efter att golvspillet tagits tillvara går det vidare till produktion av biogas. Övrigt spill som uppstår i styckningen, men som inte hamnar på golvet, tar vi bland annat om hand i vår egen tillverkning av exempelvis korv och köttbullar. En av våra senaste produktnyheter – entrecotekorven – är bara ett exempel på hur spill från styckningen nyttjats för en ny produkt i samarbete med produktutveckling. 

Välgörande ändamål säkerställer att inga produkter blir över

Trots en rigorös planering och monitorering av våra djurinköp, vår produktion och våra lager, händer det ju i mellanåt att vi får produkter över. För de produkter som vi inte lyckas sälja, varken till våra kunder eller via våra personalbodar, har vi bland annat ett samarbete med Matmissionen. Matmissionen är Stadsmissionens egen livsmedelsbutik som i första hand vänder sig till personer som lever i en ekonomiskt utsatt situation. Här säljs bland annat varor med kort datum, felmärkta eller skadade förpackningar som inte går att sälja i vanliga matbutiker till ett lägre pris.

-       HKScan har sedan ett antal år tillbaka ett etablerat samarbete med Matmissionen och under 2023 har detta samarbete intensifierats. Tidigare har vi själva stått för leveranserna till Matmissionen och vi har enbart plockat produkter från vårt lager i Linköping. I och med vårt nya avtal kommer Matmissionen själva att stå för upphämtning av de produkter som anläggningarna väljer att skänka, och samtliga av våra anläggningar står till deras förfogande när det finns produkter ”över”, berättar Josef Karlsson, Sales Coordinator.

Hur stor mängd som skänks varierar från år till år. Under 2022 uppgick siffran till 4 ton.

Från nose to tail – ett samabete genom hela organisationen

Målet om att minska matsvinnet är ett samarbete och styrmedel för i princip alla delar av organisationen och innefattar allt från prognostisering av de djur som kommer in, att säkerställa balansen i våra lager, planering för hur all råvara kan användas och att hitta avsättning inom andra branscher. Men det handlar även om att minska spillet i produktionen, och att nyttja olika delar av djuren i vår egen produktutvecklingsprocess. Sist, men inte minst, handlar det också om att skapa rätt förutsättningar för våra kunder och konsumenter att ta tillvara på de produkter som de köper från oss. Det gör vi bland annat genom att ta fram förpackningar som säkrar våra produkters kvalitet och hållbarhet så att konsumenterna kan hantera och ta tillvara på de produkter som hamnar i deras kylskåp. Genom våra produktvarumärken tar vi fram tips och inspiration på exempelvis olika köttdetaljer och recept som både inspirerar till att testa nya delar av djuret, som är snälla mot plånboken och som minskar deras matsvinn.

Från ”nose to tail” – hela vägen från gård till gaffel! 

Kontaktpersoner

Kontaktperson

Fredrik Svärd

Field Sales Manager
0733166756
Skicka e-post

Om Scan Sverige AB

Sedan mer än 100 år är Scan Sveriges kött- och charkuterimästare. Idag är vi ett ledande livsmedelsföretag där hantverket och omsorgen om hela vår värdekedja – från gård till gaffel – utgör kärnan i vår verksamhet. Vi har en bred produktportfölj med både kött- och växtbaserade livsmedel, välkända varumärken som Scan, Pärsons och Bullens och ett starkt fokus på hållbarhet och ansvarsfull produktion. Tillsammans med våra leverantörer, 6000 svenska gårdar, och våra 1700 medarbetare bidrar Scan Sverige till en framgångsrik svensk livsmedelsproduktion och ett livskraftigt och framtidssäkrat svenskt lantbruk.

Kontakt

Scan Sverige AB
Box 30233
104 25 Stockholm
Tel: 0771-510 510